Lesson of SendengPada umumnya 2 jenis pembelajaran yang terkandung dalam Seni Silat Sendeng iaitu falsafah atau kata-kata silat dan pelajaran silat. Falsafah atau kata-kata silat yang terdapat persilatan ini merupakan warisan turun temurun dari guru-guru silat. Ia dianggap tahap ilmu tertinggi mengandungi pengertian dan maksud yang mendalam yang terselindung didalam setiap pergerakan silat yang dilakukan.
-
A General lesson of PSSSM has two characteristic, firstly is philosophy or words of silat and second is silat lesson. Philosophy or words of silat inside our silat is heritage from older master of silat. Words of silat, practitioner believe it is a highest level including teori and logic practical also have hiding meaning for every perform of silat movement.
-
Pembelajaran silat terbahagi kepada 3 peringkat iaitu Peringkat Asas, Pertengahan dan Kemahiran dan Peringkat Kejurulatihan. Peringkat pembelajaran ini merangkumi 3 aspek pelajaran utama iaitu seni, buang pukul dan permainan alatan silat. Ketiga-tiga jenis pelajaran ini mempunyai kaedah serta corak pembelajaran yang berbeza namun hakikatnya ia serupa dari segi tujuan dan matlamatnya kerana pesilat-pesilat dikehendaki menguasai ketiga-tiganya bagi membolehkan mereka diiktiraf sebagai jurulatih atau tenaga pengajar.
-Lesson of silat are separated in three
part, basic level, middle level, skill and instructor level. In this level, it was separated in three core subject like seni (art), buang pukul and play silat weapon. Three of this lesson have a different style but still has same objective and angle because a practitioner must expert in three lesson if want to become as instructor or coach.


Silat Sendeng berbeza dari segi konsepnya dimana ia tidak menanti serangan sebaliknya mendahului serangan. Sungguhpun begitu serangan atau pukulan yang ditujukan berpandukan kepada falsafah ‘tumbuk sendeng itu tidak dapat dilihat atau ditangkap oleh musuh tetapi ia mengenai pada sasaran dan menyakitkan atau mencederakan’.
-
Silat Sendeng different in concepts, it not waiting any attacking besides that, it’s intercept attacking. In genuine, every attacking or striking was using following once philosophy ‘Sendeng punch cannot see or catch but if strike on target it will give damage to opponent’.


Silat Sendeng berteraskan pada tendangan dan tumbukan yang pantas dan padu.
-

Silat Sendeng concept based on speed and powerful kicking or punch.


No comments:

Post a Comment